TINE SA
TINE Ingrediens
Lakkegata 23
NO-0187 Oslo
Tlf. 03080
www.tine.no